Disclaimer

SENS real estate  heeft met de website tot doel om elke geïnteresseerde toe te staan kennis te nemen van de goederen en diensten die door SENS real estate worden geleverd.
De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van SENS real estate en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

1. Toegang tot de website
Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door SENS real estate enkel tot informatieve titel ter beschikking gesteld.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen doch SENS real estate behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van SENS real estate en dat door de loutere mededeling van informatie aan SENS real estate, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de privacy policy van SENS real estate.

Het verlenen van toegang tot het private gedeelte van de website van SENS real estate, middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan te allen tijden door SENS real estate worden gewijzigd of geweigerd, zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

2. Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie
Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de website van SENS real estate onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door SENS real estate ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden.

SENS real estate treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.

3. Aanwezige links
Teneinde het bezoek van de website van SENS real estate voor de gebruiker te vergemakkelijken, zijn er links naar websites van derden aangebracht.

De bezoeker is vrij in het al dan niet gebruiken van deze links.

Enige schade voortvloeiend uit het gebruiken van de voorgestelde links valt dan ook buiten elke aansprakelijkheid van SENS real estate daar SENS real estate geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie die op deze sites wordt verstrekt.

De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan te allen tijde melding maken aan SENS real estate.

SENS real estate behoudt zich het recht voor om te allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.

4. Bescherming van intellectuele rechten
Het logo, evenals de bedrijfsnaam van SENS real estate behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van SENS real estate.

De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen of de website van SENS real estate, geschiedt slechts na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop.

SENS real estate draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijk een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

Partijen die menen dat hun intellectuele rechten worden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van SENS real estate, worden vriendelijk verzocht zo spoedig mogelijk SENS real estate hiervan in kennis te stellen. SENS real estate zal vervolgens het nodige doen om het inbreukmakend materiaal, minstens tijdelijk, van de website te verwijderen.

5. Privacy Policy
Teneinde de verstrekking van informatie door SENS real estate aan de bezoeker van de website mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijk gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals naam, émailadres of telefoon -en faxnummer waardoor de gebruiker geïdentificeerd wordt.

SENS real estate heeft deze informatie nodig teneinde haar diensten te kunnen verlenen, facturatiegegevens te bekomen of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden of zo nodig de gebruiker van uitzonderlijke waarden in kennis te kunnen stellen.

SENS real estate eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.

Meer informatie omtrent deze Web Policy kan u verkrijgen op het volgende email adres: info@sensrealestate.nl